Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

8-10 Kasım 2013, İstanbul

Bu çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak 1993 yılından bugüne alınan ÇED kararlarının illere göre, yıllara göre, sektörlere göre, olumlu/olumsuz sonuçlanmasına göre dağılımları ve ÇED yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşların illere göre dağılımı incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’deki illerin yatırım öncelikleri, yıllara göre sektörel gelişimleri, en fazla yatırım yapılan bölgeler ve yatırım alanları ortaya çıkmıştır. Çalışmada gerek ÇED kararlarının gerekse seçme eleme kararlarının yaklaşık %99’unun olumlu ve ÇED gerekli değildir olarak yatırımcı lehinde gerçekleştiği görülmüştür. En fazla ÇED kararının hidroelektrik santral yatırımı için alındığı, bu faaliyeti et kombinası ve kalker ocağı yatırım kararlarının izlediği görülmüştür. En fazla ÇED yeterlik belgesi almış firmanın Ankara’da bulunduğu, Ankara’da ikamet eden firmaların hemen hemen bütün illerde ÇED çalışması yaptığı görülmüştür.