Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,
26-28 Ekim 2018, Aydın

Clothianidin, düşük uçuculuğa sahip, hızlı bir şekilde fotodegresyona uğrayabilen bir pestisit türüdür. Uygulama miktarının % 1.6-28’inin ürün tarafından alındığı, kalan kısmının su ve toprak gibi çevresel ortamlarda bulunacağı bilinmektedir. Su içindeki akıbeti ışık, pH, sıcaklık, formülasyon ve mikrobiyal aktiviteye bağlıdır. Yaygın olarak kullanılan bu pestisit türünün giderimi için yapılan araştırmalar sınırlı düzeydedir. Bu çalışmanın amacı Clothianidin türü pestisit arıtılması için ileri oksidasyon yöntemlerinin etkinliği araştırmaktır.  Çalışma kapsamında Clothianidin’in UV-A, UV-C stabilitesi, TiO2 destekli fotokatalitik yöntem ve bu yönteme oksijen ilavesi ile su içerisinde bozunması araştırılmıştır. Clothianidin çözeltisi üzerinde 0-120 dakika arasında değişen süreler boyunca UV-A, UV-C, UV-A+TiO2 ve UV-A+TiO2+O2 uygulaması yapılarak bozunma süreci HPLC analizleriyle izlenmiştir. UV- A Stabilite deneylerinde Clothianidin’in sulu çözeltisinin stabil kaldığı, bozunmaya uğramadığı gözlenmiştir. UV-A + TiO2 uygulamasının %40 oranında bir giderimle sonuçlandığı, oksijen ilavesiyle ise giderim veriminin artarak %60 düzeyine ulaştığı görülmüştür. UV-C ile 5 dakika gibi kısa bir sürede %100’e varan bir giderim verimi elde edilmiştir.