International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa

Bu çalışma kapsamında arıtma çamuru kurutma yöntemi olarak mikrodalga radyasyon kullanımının patojen mikroorganizma giderimindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla indikatör bakteri olan E.coli varlığı araştırılmıştır. Arıtma çamurları farklı koşullarda mikrodalga fırında kurutulduktan sonra E.coli düzeyleri en muhtemel sayı (EMS) yöntemiyle belirlenmiştir. Mikrodalga uygulamaları döner ve sabit modlarda, 900 W’lık güç uygulanarak, çamurun ısı iletim katsayısını değiştirmek için %5 oranında tuz ilave edilerek gerçekleştirilmiştir. Kurutma işlemleri 1 ile 10 dakika arasında değişen sürelerde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda mikrodalga fırının döner modda çalıştırılmasıyla elde edilen patojen mikroorganizma giderim düzeyinin sabit modla yapılan kurutmaya göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Tuz içeren ve içermeyen çamur örneklerindeki patojen mikroorganizma giderim düzeyleri arasında önemli bir fark bulunmadığı görülmüştür. Tüm deneysel şartlarda, 10 dakika boyunca mikrodalga kurutma sonucunda %99’un üzerinde bir giderim verimi elde edilmiştir. Mikrodalga uygulamasının ilk dakikalarından itibaren yüksek verim düzeyleri sağlanıyor olsa da yasal sınır değer olan 2 log düzeyinin sağlanması ancak 4 – 10 dk. aralığında gerçekleşmiştir.