2004

Bu çalışma kapsamında, çelik endüstrisi baca gazı arıtım ünitelerinde oluşan tozların arıtımı için stabilizasyon/katılaştırma (S/S) yönteminin etkinliği araştırılmıştır. Ağırlıkça %5, 10, 15, 20 oranlarında atık toz ve Portland çimentosu karıştırılarak, işlenebilirlik açısından su/toplam katı madde oranı 0.4 seçilerek harç örnekleri hazırlanmıştır. Portland çimentosunun yanında katkı olarak termik santral uçucu külü, çimento fırını tozu ve çelik endüstrisinde ısınan malzeme yüzeyinde oksit tabaka halinde proses atığı olarak oluşan tufal kullanılmıştır. 7, 28, 56, 90, 120 ve 180 günlük su kürüne tabi tutulan örnekler üzerinde basınç dayanımı testi, toksisite özelliklerini sızdırma prosedürü (TCLP)  ekstraksiyonu yapılmıştır. Sızan çinko ve kurşun konsantrasyonları ölçülerek giderim verimleri belirlenmiştir. Atık tozun artan oranlarda ilavesiyle basınç dayanımında azalma, Zn ve Pb sızmalarında artış görülmüştür. %5 ve %20 atık ilavesinde Zn için sırasıyla %99  ve %90’lık, Pb için %100 ve %94’lük giderim verimi elde edilmiştir. %5 oranında atık toz çimento ile stabilize edildiğinde sızan Pb düzeyi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) depolanabilirlik kriterlerini sağlarken, sızan Zn düzeyi sözkonusu kriterleri sağlayamamaktadır. Atık tozun uçucu kül, çimento fırını tozu ve tufal ile stabilizasyonu ile elde edilen Zn ve Pb giderim verimleri, atık toz Portland çimentosu ile stabilize edildiğinde elde edilen verimden daha düşüktür. Çelik endüstrisi baca tozunun en etkin stabilizasyonunun çimento ile gerçekleştiği görülmüştür.

Tam Metin