Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,
26-28 Ekim 2018, Aydın

Bursa kentinde uygulanan katı atık yönetim modeli, kentin atık yönetim ihtiyaçlarına yanıt verirken, aynı zamanda çevre üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Bu çalışmada Bursa’da kentsel katı atık yönetiminden kaynaklanan çevresel yükün analiz edilmesi ve bu yükü azaltmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Bursa kentinin mevcut katı atık yönetim modeli için yaşam döngüsü değerlendirmesi yapılmış, kentsel katı atığın mevcut yönetim modeli içerisindeki toplama, taşıma, düzenli depolama ve enerji eldesi süreçleri sonucunda oluşturduğu çevresel yükler belirlenmiştir.  Çalışmada öncelikle mevcut katı atık yönetiminde yer alan tüm aşamalar için sistem sınırları ve detaylandırılma düzeyi belirlenmiştir. Sistem sınırları içerisindeki tüm aşamalar için girdi ve çıktı analizi yapılmış, gerçekleşen enerji, su, hammadde kullanımı ve bunlara bağlı çevresel emisyonlar belirlenmiştir. Bu aşamada saha araştırmaları, yerinde incelemeler ve resmi başvurular yoluyla veri toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bulgular, SimaPro Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi programı, USEPA LandGEM Modeli ve SPSS istatistik programı yardımıyla değerlendirilmiştir.