12. İ.T.Ü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu,
16-18 Haziran 2010, İstanbul

Bu çalışmanın amacı, atıksu arıtma tesislerinde oluşan atık çamurlardaki çok halkalı aromatik hidrokarbonların (PAH) seviyelerinin belirlenmesidir. Çalışmada, katı atık depolama sahası sızıntı suyu, otomotiv, metal, gıda sanayii, organize sanayi bölgesi ve kent atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarındaki PAH seviyeleri karşılaştırılmıştır. Analizlerde ekstraksiyon aamacıyla ultrasonik banyo kullanılmıştır. Analizler neticesinde  incelenen 16 PAH bileşiğinden 12’sinin konsantrasyon değerleri ölçülebilmiştir. Toplam 12 PAH bileşiği bakımından en yüksek konsantrasyon 19,9 mg / kg kuru madde ile otomotiv çamurunda, en düşük konsantrasyon, 1,8 mg / kg kuru madde ile metal endüstrisi atık çamurlarında tespit edilmiştir. Bulunan konsantrasyonlara temel bileşenler analizi (PCA) uygulanmış ve otomotiv sanayii ile OSB çamurlarının önemli korelasyona sahip olduğu ve aynı grup içinde yeraldığı, diğer çamurların ise ikinci grubu oluşturdukları tespit edilmiştir. Yine PCA uygulanan PAH bileşikleri arasında dibenzo[a,h]anthracene (DahA) ve anthracene (Ant) arasında önemli bir korelasyon olduğu belirlenmiştir.