International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa

Bu çalışma kapsamında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan işletmelerin proses suyu ihtiyacını karşılayan su üretim tesisinin çevresel boyutlarının ölçülebilmesi için yaşam döngüsü değerlendirmesi yöntemi uygulanmıştır. Su üretim tesisinde, Nilüfer deresi suları konvansiyonel ve ileri arıtma sistemleri ile proses suyu haline dönüştürülmektedir. Sistem sınırları beşikten kapıya olarak belirlenen yaşam döngüsü değerlendirmesinde, envanter analizinde tesis iç raporlarındaki veriler, SimaPro 8 yazılımı ve ReCiPe etki analizi metodu kullanılmıştır. Fonksiyonel birim olarak 1m3 proses suyu seçilmiştir. Tesisi oluşturan tüm alt sistemlerin iklim değişikliği, stratosferik ozon tabakasındaki incelme, ötrofikasyon, asidifikasyon, toksik emisyonlar gibi çevresel unsurlar üzerindeki etkileri belrlenmiştir. Çalışma sonucunda su üretim tesisinin ileri arıtma sisteminde yer alan ters ozmos ünitelerinin, tesisteki üniteler içerisinde en yüksek çevresel yüke sahip olan üniteler oldukları belirlenmiştir. Bunun temel nedeni, bu üniteler işletilirken ortaya çıkan yüksek orandaki elektrik tüketimidir.Çevresel yük oluşturan unsurlar sıralamasında ikinci sırayı ise tesiste kullanılan kimyasal maddeler almaktadır.