International Water and Environment Congress, 22-24 March 2018, Bursa

Çalışma kapsamında, çamur kurutma yöntemi olarak mikrodalga ışıma teknolojisinin etkinliğinin ve mikrodalga kurutma verimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen deneylerde, Bursa Batı Atıksu Arıtma Tesisi’nden alınan mekanik olarak susuzlaştırılmış %20-25 Katı Madde içeriğine sahip çamur örnekleri su moleküllerinin rezonans frekansı olan 2,45 GHz’lik bir mikrodalga fırın yardımıyla farklı koşullar altında kurutulmuştur. Arıtma çamuru örnekleri, ısı iletim katsayısının değiştirilmesi amacıyla tuzlu ve tuzsuz olarak hazırlanarak, fırın içerisinde zemin seviyesinde yerleştirilerek, döner ve sabit modlarda çalıştırılarak, 900 W’lık güç seviyesi uygulanarak, 1 ve 10 dakika aralığında değişen süreler boyunca mikrodalga ışımaya tabi tutularak kurutulmuştur. Kurutulduktan sonra 10 dakika hava kürüne bırakılmış ve her aşamada nem tayini yapılarak buharlaşma hızı ve kurutma verimi belirlenmiştir. Çalışmada mikrodalgada kurutma yaparken oluşan sıcak ve soğuk bölgeler ile kurutma verimini artıran parametreler belirlenmiştir. Kurutma süresi arttıkça nem kaybının arttığı, mikrodalga uygulamasının döner modda yapılmasının sabit forma nazaran nem kaybı açısından önemli bir fark göstermediği, çamura tuz ilavesinin mikrodalga kurutma sürecindeki nem kaybını artırdığı görülmüştür.